• Гаражни врати

  • Индустриални врати

  • Метални врати и каси

  • Пожарозащитни врати

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ
НА САЙТА WWW.NOVOFERM.BG

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


1.1. www.novoferm.bg наричан за краткост „сайтът“, се управлява и поддържа от „НОВОФЕРМ БАЛКАН“ ЕАД, ЕИК 131277288, със седалище и адрес на управление гр. София, ул „Витиня“ №2ж, ет. 2 офис 1, наричано за краткост „Дружеството“.


1.1.1. Моля да се запознаете подробно с настоящите правила за ползване, които уреждат правилата, реда и начина на използване на Сайта.


1.1.2. В случай че използвате Сайта означава, че сте запознати с настоящите правила за ползване и се задължавате да ги спазвате.


1.2. Дружеството има право да променя изцяло или частично настоящите правила за ползване по всяко време и по собствено усмотрение, като публикува актуалния вариант на Сайта.


1.2.1. Всички промени в настоящите правила за ползване ще влязат в сила от датата на публикуване, освен ако друго не е изрично упоменато. Отговорност на всеки посетител, юридическо лице и/или дистрибутор е да следи сайта, за да е сигурен, че е напълно информиран с актуалната версия на правилата за ползване и тяхното съдържание. Ако някоя от разпоредбите е неприемлива за вас, единствената ви възможност е да преустановите използването на Сайта. При продължаване от Ваша страна да използвате Сайта, то се счита автоматично, че приемате новите правила за ползване и обвързването ви с тях, като се задължавате безусловно да ги спазвате.


1.2.2. В случай че новите общи условия или правила за ползване на сайта са неприемливи за вас, единствената ви възможност е да преустановите използването на сайта.


1.3. Настоящите правила за ползване се прилагат само и единствено за ползването на Сайта и предоставяните от него услуги и не се отнасят до други свързани с тях сайтове.


1.4. Подразделите на Сайта могат да бъдат разглеждани свободно.

 

III. ОГРАНИЧЕНИЯ


3.1. Независимо от това в какво качество използвате Сайта, нямате право лично или чрез трето лице да извършвате следните действия:


3.1.1. Да качвате или показвате неприлично, вулгарно, нецензурно, порнографско съдържание или такова внушаващо, расова, културна или етническа омраза;


3.1.2. Действия, които влияят неблагоприятно на Сайта и/или Дружеството, уронват престижа на служителите, които се грижат за поддръжката на Сайта и услугите, които предоставя Дружеството, както и тяхното добро име и репутация, в това число и да причинявате неудобство за Дружеството или което и да е трето лице.


3.1.3. Дa изпращате или препращате нежелана електронна поща, верижни писма, анкети, или така наречените „спам“ и „фишинг“ съобщения или насърчаването на други потребители за използването им.


3.1.4. Да използвате Сайта за търговски или други цели, различни от посочените в настоящите правила за ползване и общите условия, включително, но не само за реклама, маркетинг или предлагане на стоки или услуги, независимо от това дали са с цел финансова или друга облага;


3.1.5. Действия, свързани с разпространението или качването на програми или материали, които съдържат зловреден софтуер, като вируси, ботове, червеи, троянски коне, шпионски софтуер или други потенциално опасни програми, или линкове към уебсайтове, които съдържат подобно съдържание;


3.1.6. Действия, свързани със създаване на фалшива самоличност с цел заблуждение на Дружеството или трети лица (включително и създаването на фалшиви акаунти) или фалшифициране на TCP/IP пакети, имейли или публикации в групата с каквато и да било цел;


3.1.7. Действия, свързани с нарушаването на нормалния поток от информация на Сайта с прекомерен брой съобщения (т.е. флуид атака) или по друг начин, който се отразява негативно върху възможността на други потребители, юридически лица и/или дистрибутори да използват Сайта;


3.1.8. Да се свързвате с някого, който изрично е посочил, че не желае да комуникира с вас;


3.1.9. Действия, свързани с оказване на психически тормоз върху, което и да е физическо ли или юридическо лице, дружеството или дистрибутор;


3.1.10. Действия, с които се нарушават, каквито и да е закони и наредби (включително, но не само, закони относно използването на технически данни или софтуер, действия, които нарушават правата върху интелектуална собственост, правата на публичност или поверителност или всякакви други права на друго физическо или юридическо лице) получаването на неоторизиран достъп до Сайта, имена, пароли, лична информация или други уебсайтове или страници, свързани със Сайта, или използването на същия по какъвто и да е начин, който нарушава или е несъвместим с настоящите условия и целта му;


3.1.11. Действия, свързани с промяната или нарушаването на работата, функциите или поддръжката на Сайта или на достъпа до използването му от всяко друго лице;


3.1.12. Действия, свързани със събирането, получаването, компилирането, възпроизвеждането, изтриването, ревизирането, или излъчването на всякакви материали или информация освен ако не сте получили изричното и предварително съгласие на другото лице или фирма за това.


3.1.13. Действия, свързани със споделянето на линкове към други сайтове, които са неприлични, нецензурни или порнографски или за които е определено, че са неприемливи по какъвто и да е друг начин.


3.1.14. Действия, свързани със споделянето на каквато и да е информация, свързана с физически, юридически лица и дистрибутори или сайтове, които извършват същата, подобна или конкурентна на Дружеството дейност.


3.1.15. Действия, свързани със споделянето на наши маркетингови материали на платформи, в които качваното съдържание е неподходящо, включително, но не само незаконно, клеветническо, нецензурно, показващо сексуални, порнографски или неприлични действия, съдържа насилие, дискриминационно съдържание (независимо дали се основава на раса, пол, религия, националност, етническа принадлежност, сексуални предпочитания, физическо увреждане, пол или други подобни).


3.2. При констатиране на нарушение, на което и да е от посочените в т.3.1. правила, Дружеството има право по собствена преценка и без предупреждение да изтрие всяка една информация, свързана с нарушението, както и да деактивира или да ограничи достъпа на всеки нарушител, независимо от това в какво качество използва Сайта.


3.3. Строго забранено е да се разпространяват, където и да е информацията станала Ви известна, във връзка с дейността на Сайта, операциите, които се извършват в него, структурата, служителите, принципите или всякакви други данни, до които имате достъп и/или Ви е станала известна във връзка с получените услуги. За такава се счита информацията, свързана, не само относно броя на потребителите на Сайта, трансфери, обороти, суми и всякакви други финансови, статистически или други данни. Може да изискаме от вас да подпишете допълнителни споразумения за поверителност, ако по наше собствено усмотрение установим, че информацията, която ще ви бъде предоставена, изисква такива допълнителни споразумения.


3.4. Всички търговски марки, показани на Сайта, са собственост на NOVOFERM или са обект на права на трети лица. Използването или копирането им без предварителното съгласие на притежателя на правата е строго забранено.


3.4.1. Едноличния собственик на капитала на Дружеството, Novoferm Gmbh, регистрирано във Федерална република Германия е изключителен собственик на марката „Novoferm”, регистрирана в Патентното ведомство на Република България с рег. №: 54275.


3.5. Текстовете, илюстрациите, филмите и снимките, публикувани на Сайта и в каталозите са обект на правата на съответния автор и на изключителното право на ползване на Дружеството или на Novoferm GmbH. Всяко използване извън горепосоченото разрешение е забранено и може да представлява нарушение на Закона за авторското право, както и на международни нормативни и ненормативни актове.


3.6. Продуктите, които са изобразени и описани на Сайта или в каталозите, могат да бъдат обект на защита по силата на патентното право или други права на индустриална собственост (полезни модели, промишлени дизайни и ноу хау), притежавани от Дружеството, Novoferm GmbH или трети страни. Илюстрацията, описанието или предоставянето на гореспоменатите права за преглед и запознаване не представляват лиценз за използване или копиране на каквито и да е права свързани с интелектуалната собственост.

 

IV. ДРУГИ


4.1. Дружеството не гарантира, че Сайтът ще отговори на Вашите изисквания или че използването му ще бъде безпроблемно, непрекъсвано, сигурно или без грешки.


4.2. Дружеството, разработчиците и всички трети лица, които по някакъв начин са свързани със създаването и поддържането на Сайта не носят отговорност за настъпили вреди (включително, но не само щети от нереализация на печалби или претърпяване на загуби), които са в следствие на действия, които не могат да им се вменят във вина.


4.3. С използването на Сайта се съгласявате изрично, че всяка информация или съдържание, получено или изтеглено е на ваш собствен риск.


4.4. Дружеството, разработчиците и всички трети лица, които по някакъв начин са свързани със създаването и поддържането на Сайта не носят отговорност за загуби или щети, причинени пряко или непряко на потребителите, юридически лица и дистрибутори.


4.5. Доколкото сме предоставили възможност на всяко лице, което използва сайта свободно да изтегля брошури, технически документи и други подобни, то се задължавате да ги използвате в рамките на предвидената им за това цел, при условие че не променяте илюстрациите и текстовете или други информационни материали без нашето предварително съгласие.


4.6. Сайтът съдържа връзки или препратки към уебсайтове на трети страни. Дружеството не носи никаква отговорност за съдържанието им, както и за щети, които са резултат от такова съдържание. Посещението на друг уебсайт, използвайки препратка от Сайта е на собствен риск. Дружеството не носи отговорност за защитата на данните, съдържанието, промените или актуализациите на уебсайтове на трети страни.

 

4.7. Наличността на обявените продукти не може да бъде гарантирана по всяко време. Дружеството си запазва правото да премахва продукти от своите продуктови линии, временно или за постоянно или да ги заменя с други продукти.


4.9. Споровете, породени от тълкуването и изпълнението на задълженията, обективирани в настоящите правила за ползване, както и общите условия с потребителите, юридическите лица и дистрибуторите ще се разрешава от компетентния държавен съд гр. София, Република България и ще се прилага изцяло българското законодателство.